Retail

Italian restaurant takes 2,400 sq. ft. at Hamilton retail center, LMC says