Residential & Mixed Use

Kislak: Bergen County rental portfolio fetches $15.7 million