Retail

LMC takes home BOMA-NJ awards for Hamilton shopping center, veteran portfolio manager