Retail

Morris County retail center fetches $3 million