Retail

Plasma center takes 11,000 sq. ft. at Edison retail center, Goldstein Group says