Retail

LMC: Nail spa takes 2,000 sq. ft. at Flemington retail center