Retail

New big-box stores bring Totowa retail center to 97 percent leased, Katz & Associates says