Retail

Phillipsburg retail property fetches $4.7 million, Marcus says