Retail

LMC: Optometrist takes 2,200 sq. ft. at Monmouth shopping center